Навигация: Новини ФК БОТЕВ Документи УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ

Оценка на читателите: / 108
Слаба статияОтлична статия 
Представяме ви "Уставът на ПФК Ботев Пловдив", който вече е достъпен за всички Жълточерни фенове. В него са включени и всички изменения и допълнения направени на 24.04.2010 г.
Регистрационно удостоверение

УСТАВ НА

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ ПЛОВДИВ

Булстат 000466336

/изменен и допълнен на 24.04.2010 г./

I. СТАТУТ И ЦЕЛИ НА КЛУБА

Чл.1(1)(изм.на ОС - 24.04.2010г.) Сдружение Професионален Футболен Клуб „БОТЕВ”, наричано по-нататък закратко “Сдружението” или ФК “БОТЕВ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2)(нова – ОС - 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” е учредено безсрочно, а неговите основи са положени на 12.03.1912 г в гр.Пловдив.

(3)(нова – ОС - 24.04.2010г.) Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел е „Сдружение Професионален Футболен Клуб БОТЕВ”.

Чл.2.(изм. – ОС - 24.04.2010г.)Сдружението е със седалище в град Пловдив.

Чл.3.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Адресът на управление на сдружението е: Стадион “Христо Ботев”, гр.Пловдив, бул.”Източен”№ 10.

Чл. 4.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Като обединява усилията на членовете си, ФК “БОТЕВ” си поставя следните цели :

а/ да практикува и развива професионален спорт - футбол;

б/да подготвя квалифицирани състезатели – футболисти и да съдейства, и подпомага за усъвършенстване на техните футболни умения и реализацията им в професионалния футбол;

в/ да развива, популяризира и насърчава практикуването на играта футбол сред своите членове, както и сред децата, юношите, девойките, мъжете и жените;

чл.5.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) За осъществяване на своите цели и дейност Сдружението може да участва в други професионални спортни клубове и спортни федерации, както и в други юридически лица в това число и търговски дружества. Решенията за участие на Сдружението под каквато и да е форма се взимат от Управителния съвет на ФК”БОТЕВ”.

Чл. 6. (1)(изм. – ОС -24.04.2010г.) Сдружението ще извършва следната дейност, изразяваща се в:

1.Създаване, ръководство и управление на професионален футболен отбор, организиране и провеждане на учебно-тренировъчна и състезателна дейност, участие на представителните отбори на клуба в съответните първенства в системата на Български Футболен Съюз /БФС/, във вътрешните турнири, както и в турнирите администрирани от УЕФА и ФИФА и всякакви други организирани футболни срещи, състезания и прояви.

2.Сключване на трудови договори с професионални футболисти и ползване на футболисти с аматьорски статут, чийто брой не може да бъде по-малък от изискванията на Закона, и от изискванията на нормативните актове приети от БФС.

3.Осъществяване продажба и покупка на трансферни и състезателни права на футболисти от и в други футболни клубове, съобразно разпоредбите на този Устав, нормативните актове на БФС, УЕФА и ФИФА.

4.Поддържане на материално – техническа и инфраструктурна база, отговаряща на изискванията и критериите на БФС за практикуване на играта футбол в професионален, аматьорски и любителски аспект;

5.Изграждане на спортни бази за подготовка на футболистите, осигуряване и финансиране поддръжката им, осигуряване на необходимите материали и екипировка за тренировки и официални футболни мачове.

6.Развиване на детско - юношески футбол, посредством организиране и финансиране на учебно-тренировъчна и състезателна дейност на детско-юношеската школа /ДЮШ/ на ФК БОТЕВ, включваща необходимия брой подготвителни групи, отбори и треньори съобразно изискванията на БФС;

7.Членуване в БФС, Професионална Футболна Лига /ПФЛ/ и други юридически лица;

8.Подпомагане и организиране на членовете си, а така също и децата, юношите, девойките, мъжете и жените при практикуване на играта футбол;

9.Осъществяване на други дейности свързани с развитието и практикуването и популяризиране на футболната игра;

(2)(нова – ОС - 24.04.2010г.) Сдружението може да извършва и стопанска дейност за постигане своите цели, със следния предмет: производство и продажба на всякакви незабранени от закона стоки, свързани с дейността на клуба, продажба на билети за посещение на официални и приятелски футболни срещи, маркетинг и реклама, отдаване под наем на недвижими имоти, сключване на спонсорски и рекламни договори, извършване на всякакви сделки с интелектуална собственост, вътрешно и външно търговски дейности, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, непротиворечаща на разпоредбите на Закона и разпоредбите на настоящия Устав.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Сдружението не може да разпределя реализираната печалба от своята дейност. Всички приходи на сдружението, в това число и реализираната чиста печалба се разходват за постигане на целите посочени в настоящия устав и за покриване на разходите на сдружението във връзка с осъществяване на тази дейност при стриктно спазване на бюджета на клуба, разпоредбите на настоящия устав и решенията на органите му.

II. УСТРОЙСТВО НА КЛУБА

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

Чл.7. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” изразява своята воля и извършва правни действия посредством своите органи, които са:

а /Общо събрание на членовете на ФК „Ботев” /ОС/;

б/Управителен съвет на ФК „Ботев” /УС/;

Чл.8. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” организира и поддържа:

а/детско-юношеска футболна школа /ДЮШ/, състояща се от отбори и подготвителни групи, които участват в първенствата за деца, юноши младша и старша възраст и юношеските турнири на БФС;

б/професионален футболен отбор, ползващ необходимия брой професионални футболисти със сключени договори и футболисти с аматьорски статут, състезаващ се в първенствата и турнирите в системата на БФС, ПФЛ, УЕФА и ФИФА;

в/отбор на ветераните на ФК”Ботев”;

ІІІ. ОБЩО СЪБРАНИЕ – СВИКВАНЕ И ПРАВОМОЩИЯ

Чл.9. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Общото събрание на членовете е върховен орган на ФК “БОТЕВ”. ОС се свиква редовно един път годишно и/или извънредно по решение на УС или по писмено искане на 1/3 /една трета/ от всички членове на Сдружението отправено до УС. Поискалите свикване на ОС предлагат проект за дневен ред.

Чл.10.(изм.–ОС-24.04.2010г.) Поканата за събранието следва да отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ и се довежда до знанието на членовете чрез еднократното й публикуване в повече от един всекидневник разпространяван на територията на гр.Пловдив и поставянето й на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 14 дни преди датата на насроченото Общо събрание.

Чл.11.(изм. – ОС - 24.04.2010г.) При разрастване структурата на клуба, когато свикването и присъствието на необходимия брой членове в Общото събрание би затруднило провеждането му, Управителния съвет може да вземе решение да свика Общо събрание и на делегатски принцип при норма на представителство - един делегат на десет члена. В последния случай делегатът следва да е изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно с изрична представителна власт за гласуване по точките от дневния ред на събранието.

Чл.12. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Общото събрание може законно да заседава и да взима решения само ако присъстват поне половината от всички членове на сдружението. Ако не се яви необходимият брой членове в предвидения в поканата за свикване час на събранието, същото се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.13.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) При гласуване в Общото събрание всеки член или делегат има право на един глас.

Чл.14.(изм.- ОС – 24.04.2010г.)Всеки член на Сдружението може да бъде представляван в ОС от друг член на Сдружението въз основа на изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и с представителна власт за гласуване по конкретните точки от дневния ред. Едно лице може да представлява не повече от трима члена, освен в случаите на делегатски принцип съгласно чл.11. В случаите на представителство, членът - пълномощник гласува с един собствен глас и гласовете на упълномощилите го и неприсъствуващи членове. Преупълномощаване в хипотезата на настоящата разпоредба не се допуска.

Чл.15.(изм. – ОС - 24.04.2010г.)Решенията на ОС касаещи изменение и допълнение на Устава, за прекратяване и преобразуване на сдружението, както и за избор или освобождаване на членове на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на ФК”БОТЕВ”.

Чл.16.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) По въпроси, които не са били включени предварително в дневния ред и не са били надлежно оповестени, ОС не може да взима решения.

Чл.17. (отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.17а.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, секретар, който изготвя протокола от проведеното ОС и преброител/и/ на гласовете.

Чл.18. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Общото събрание на ФК „БОТЕВ” има следните правомощия:

1.Изменя и допълва устава;

2.Избира и освобождава членовете на управителния съвет и освобождава същите от отговорност;

3.Взема решение за разпореждане с недвижими имоти на сдружението и обременяването им с тежести;

4.Взема решения за закупуване на недвижими имоти;

5.Взема решение за преобразуване и/или прекратяване на сдружението;

6. Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

7. Одобрява и приема бюджета на сдружението, изготвен и предложен от УС;

8. Взема решения относно размера на членския внос и размера на целевите имуществени вноски, които следва да бъдат внасяни от всеки член на сдружението, определя сроковете и начина на внасянето им от страна на членовете на сдружението;

9.Одобрява и приема отчета на Управителния съвет за дейността ФК „Ботев” и Годишния финансово – счетоводен отчет на Сдружението;

10.Отменя решенията и актовете на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава, предходни влезли в сила решения на ОС или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението, по искане на заинтересуваните членове или орган на сдружението, направено в едномесечен срок от узнаване на решението, но не повече от една година от неговото вземане.

11.Приема и изключва членове на ФК”БОТЕВ”, като това правомощие по силата на настоящия Устав, се възлага на новоизбрания Управителен съвет, считано след вписването му по партидата на сдружението в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Окръжен съд Пловдив по ф.д.№ 9404/1990 г.

(2)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Правата по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 и 10 не могат да се възлагат на друг орган на сдружението.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство на присъстващите на събранието, освен в случаите по чл.15, когато за валидността на решението се изисква посоченото квалифицирано мнозинство.

(4)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Всеки член или делегат в ОС има право на 1/един глас/. Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Управителният съвет на ФК „БОТЕВ” се състои от 16/шестнадесет/ члена – физически лица, избрани от Общото събрание с мандат за 3 /три/ години, считано от датата на вписване на Решението за избор на УС.

Чл.20.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Управителният съвет има следните правомощия:

1. управлява и представлява ФК”БОТЕВ” и определя представителната власт на членовете си;

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с недвижимите имоти на сдружението, след Решение на ОС;

4. подготвя, одобрява и внася в общото събрание проект за годишния бюджет на ФК”БОТЕВ”;

5. подготвя, одобрява и внася в общото събрание годишния финансов счетоводен отчет и отчета за дейността на сдружението за изтеклата финансова и спортно състезателна година;

6.определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7.по делегация при условията на чл.11 от този Устав приема и изключва членове на сдружението;

8. определя адреса на сдружението;

9. изпълнява задълженията, предвидени в устава;

10.взима решенията за сключване на договори с предмет осъществяване на трансфери на футболисти от български или чуждестранни футболни клубове във ФК “БОТЕВ” и от ФК”БОТЕВ” към други български или чуждестранни футболни клубове и определя финансовите параметри на същите сделки;

11.взима решения за назначаване и освобождаване на старши треньор на представителния професионален отбор, като определя и съответните финансови параметри по наемането му.

12. определя структурата на щата и длъжностите във футболния клуб, които ще се заемат от лица по трудови правоотношения с ФК”БОТЕВ”, определя възнагражденията на футболисти, служители и работници взима решение за сключване и прекратяване на трудови и други договори с професионални футболисти, треньори и други служители и работници на футболния клуб.

13. приема Правилник за вътрешния ред на ФК “БОТЕВ”, който е задължителен за футболистите, треньорите, другите служители и работници на клуба, а така също и за неговите членове, без да ограничава с него правата им по настоящия Устав.

14.дава разрешение на представляващия /те/ сдружението за сключване на сделки, по силата на които ФК”БОТЕВ” поема задължение в размер по-голям от 50 000 лева или за сключване на сделки с материален интерес по-голям от същата сума.

15. взима решения и по други въпроси, които по силата на този Устав не са в компетенцията на ОС.

(2)(нова – 24.04.2010г.) Управителният съвет избира и овластява измежду своите членове Председател на УС на ФК”БОТЕВ”, който ще представлява сдружението пред трети лица, спазвайки стриктно настоящия устав и закона. По решение на УС може да бъде овластен наред с председателя и още един член на УС, който да представлява сдружението, като в последния случай УС със своето решение определя и начина на представителство.

(3)(нова – ОС - 24.04.2010г.) Управителният съвет може във всеки един момент със свое решение, взето по съответния ред да освободи Председателя на УС.

Чл.21.(1)(изм.- ОС – 24.04.2010г.)Управителният съвет се свиква и ръководи от Председателя или по писмено искане на 1/3 от членовете му отправено в писмена форма до Председателя. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.

(2) (нова – ОС – 24.04.2010г.) При редовно свикано заседание всеки член на УС може да иска включване на допълнителна/и/ точка/и/ за обсъждане в дневния ред, независимо дали е била включена предварително в поканата за свикване, като това процедурно предложение подлежи на гласуване и приемане по общия ред от УС.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Заседанието на УС се счита редовно, ако на него присъстват 9 или повече негови членове. Решенията на УС се взимат с мнозинство от минимум 9 от всичките 16 члена на съвета.

Чл.22.(изм. – ОС – 24.04.2010г.)Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, когато протоколът се подпише от всички негови членове без забележки или възражения.

V. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл.23.(изм. – ОС – 24.04.2010г.)По решение на УС, може да бъде нает с договор и да му бъдат делегирани по пълномощие съответни правомощия, Спортно-технически директор, Финансов директор и Административен секретар на ФК”БОТЕВ”.

Чл. 24.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Във всеки един момент с Решение на УС, взето по съответния ред могат да бъдат освободени от заемания пост или длъжност и да бъде оттеглено овластяването и упълномощаването на лицата назначени за Спортно-технически директор, Финансов директор и Административен секретар на ФК „БОТЕВ”.

Чл.25.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Председателят на УС и другите лица представляващи сдружението привеждат в изпълнение решенията на УС, извършват оперативно управление и представляват дружеството съгласно чл.20 ал.2 от този Устав.

Чл.26.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Спортно-техническият директор на ФК”БОТЕВ”, Финансовият директор на ФК”БОТЕВ” и Административният секретар осъществяват оперативното управление на клуба, в съответствие със своите конкретни пълномощия и трудови функции, спазвайки стриктно решенията на ОС и УС, както и в съответствие с разпоредбите на Закона.

Чл.27. (отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.27а.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Всеки от назначените директори, административният секретар и представляващият /те/ сдружението дава отчет за своите действия и бездействия пред УС на ФК”БОТЕВ”.

Чл.28.(отм. – 24.04.2010г.)

Чл.28а.(нов – ОС – 24.04.2010г.) За своите действия и бездействия лицата, осъществяващи оперативното управление носят пълна имуществена отговорност към ФК”БОТЕВ”.

VI. ЧЛЕНСТВО

Чл.29.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на ФК”БОТЕВ” са основната структурна единица на сдружението, без която футболният клуб не може да съществува.

(2)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Във ФК “БОТЕВ” могат да членуват само дееспособни физически лица навършили 16 години, без разлика на пол, национална, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, както и действащи юридически лица, които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ФК “БОТЕВ”, съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовно членски внос и определените от ОС целеви парични вноски.

(3)(нов – ОС – 24.04.2010г.)Не могат да бъдат членове на сдружението професионалните футболисти за срокът, през който те имат действащи договори с ФК “БОТЕВ”.

Чл.30.(1) (изм. – ОС – 24.04.2010г.) За приемане във ФК „БОТЕВ” е необходимо депозиране на собственоръчно подписано заявление до Управителния съвет, в което кандидатът за член посочва задължително телефон и/или адрес на електронна поща за връзка и уведомления.

(2)(нова – ОС – 24.04.2010г.)Постъпилите заявления по ал. 1 се разглеждат на първото по ред заседание на УС, който уведомява кандидат члена за своето Решение.

(3)(нова – ОС – 24.04.2010г.)Новоприетите членове на ФК „БОТЕВ” са длъжни, да внесат годишния членски внос в пълен размер от 240 лева в касата на дружеството или по открита от клуба банкова сметка.

(4)(нова – ОС – 24.04.2010г.) ФК “БОТЕВ” води Книга на своите членове и следи за внасянето на членския внос и целевите парични вноски.

Чл. 31.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на сдружението имат следните права:

1.да участват в осъществяването на целите на Сдружението.

2.да използват безплатно спортните бази на ФК”Ботев” в съответствие с Правилника за вътрешния ред на клуба.

3.да посещават безплатно домакинските футболни срещи от вътрешните първенства и турнири с участието на ФК”БОТЕВ” по ред определен с Правилника за вътрешния ред на ФК “БОТЕВ”.

4.да избират и бъдат избирани в Управителния съвет на Сдружението.

5.да искат и да получават информация относно дейността на Сдружението от УС и председателя му.

Чл.32. (изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членовете на сдружението имат следните задължения :

1.активно да съдействат за осъществяване на целите на Сдружението.

2. да заплащат редовно годишен членски внос в размер на 240 лева, платим в брой в касата на сдружението или по банкова сметка, както следва: 120 лева в срок до 31 януари на съответната година и 120 лева в срок до 31 юли на съответната година, като за календарната 2010 г. членовете на ФК”БОТЕВ” следва да заплатят членски внос в размер на 240 лева не по-късно от 31.05.2010 г;

3.да заплащат определените от ОС целеви парични вноски;

4.да не допускат извършване на действия, уронващи престижа и името на ФК”БОТЕВ”;

5. да посочат в срок до 31.05.2010 г. актуални адрес за кореспонденция, електронен адрес за получаване на съобщения и телефон за връзка.

Чл. 33.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Членството в сдружението се прекратява :

1. доброволно - с молба, като прекратяващия участието си член продължава да бъде отговорен за невнесен и дължим членски внос;

2. при отпадане в случай на:

- системно неучастие в работата на Общото събрание и другите органи на клуба, поради неизвинителни причини;

- при неплащане в срок на изискуем членски внос или целева парична вноска;

Отпадането на членове се констатира от Управителния съвет.

3.при прекратяване или обявяване в несъстоятелност на юридическото лице – член на ФК”Ботев”;

4.при изключване;

Чл.34.(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Член на сдружението може да бъде изключен с мотивирано решение на Управителния съвет при:

а/при нарушаване на Устава и/или Правилника за вътрешния ред на клуба;

б/ако с действията и поведението си уронва престижа на ФК “БОТЕВ”;

VII.ИМУЩЕСТВО

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

Чл. 35. (1).(изм. – ОС – 24.04.2010г.) Имуществото на сдружението се състои от:

1.Паричните средства, набирани от членски внос и целеви парични вноски дължими от членовете на футболния клуб;

2.Права върху движими вещи и недвижими имоти и върху други материални и нематериални активи;

3.Права по договори с професионални състезатели;

4.Суми получени по спонсорски и рекламни договори;

5.Дарения и помощи от физически и юридически лица;

6.Парични постъпления от продажба на билети, телевизионни и рекламни права;

7.Права върху търговски марки и други обекти на интелектуална собственост;

8.Приходи от допълнителна стопанска дейност;

9.Лихиви по депозити и дивиденти от участия в търговски дружества и други.

(2)(нова – ОС – 24.04.2010г.) Сдружението може да отказва дарения, направени с неприемливи за него условия и в противоречие със закона, морала или с този акт.

Чл.36.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

/загл.изм. – ОС – 24.04.2010г./

Чл.36а.(нов – ОС – 24.04.2010г.) Сдружението се прекратява:

1. с решение на ОС;

2. с решение на Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1 т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

Чл.37.(1)(нов – ОС – 24.04.2010г.) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 той се определя от Окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4)Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл.38.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.38а.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2)Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

Чл.39.(отм. – ОС – 24.04.2010г.)

Чл.39а.(нов – ОС – 24.04.2010г.) След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

/нов – ОС – 24.04.2010г./

Чл.40.(1)(нов – ОС – 24.04.2010г.)При извършване на своята дейност и в своята кореспонденция футболния клуб може да посочва дата на основаване, емблема , клубни цветове и официалния си стадион.

(2)Сдружението има собствен печат, който полага върху всички, издавани от името на сдружението документи, като посочва данните от своята регистрация, както и номера от регистъра БУЛСТАТ.

Чл.41.(нов – ОС – 24.04.2010г.)Сдружението, чрез своя председател или изпълнителен директор издава на всеки един член членска /клубна/ карта, която се заверява след представяне на документи, удостоверяващи заплащане на членски внос и определни от ОС допълнителни парични вноски.

Чл.42.(нов – ОС – 24.04.2010г.)За неуредените случаи в настоящия Устав ще се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Нормативните актове на БФС, ПФЛ, УЕФА и ФИФА.

Настоящият Устав с всички изменения и допълнения е гласуван и приет на Общо събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕТО, проведено на 24 АПРИЛ 2010 г. от 10,00 ч. в Новотел Пловдив, ЗАЛА “ПАРИЖ”, гр.Пловдив.

Сподели статията